×

Podmienky

Poskytujeme služby vzťahujú sa na ňu upozorneniami, termínov a podmienok stanovených v tejto zmluve. Okrem toho budete dodržiavať pravidlá, zásady, politiky, termíny a podmienky vzťahujúce sa k týmto službám pred ich použitím. Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto stránky a tieto podmienky kedykoľvek.

Než budete pokračovať, prečítajte si túto zmluvu, pretože prístup, prezeranie, či inak pomocou webu naznačujú svoj súhlas s podmienkami v tejto zmluve.

Nesmiete nahrávať, distribuovať alebo inak publikovať prostredníctvom týchto stránok akýkoľvek obsah, informácie, alebo iný materiál, ktorý (a) obsahuje nejaké chyby, vírusy, červy, poklopov, trójske kone alebo iný škodlivý kód alebo vlastnosti; (B) je urážlivé, výhražné, urážlivé, obscénne, neslušné, pornografické, diskriminačné, alebo by to mohlo viesť k akejkoľvek občianskej alebo trestnej zodpovednosti podľa zákonov USA alebo zákonov akejkoľvek inej krajine, ktorá sa môžu vzťahovať; alebo (c) porušuje alebo porušuje autorskými právami, patenty, ochranné známky, servisné známky, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke práva akejkoľvek osoby.  www.thisisblythe.com vám môže dať identifikáciu účtu a heslo, ktoré vám umožní prístup a používať určité časti týchto stránok. Zakaždým, keď používate heslo alebo identifikáciu, sa považujú za osoby oprávnené na prístup a používanie týchto stránok v súlade s podmienkami tejto dohody, a  www.thisisblythe.com nemá žiadnu povinnosť vyšetriť príčinu takéhoto prístupu alebo použitia týchto stránok.

Prijatím týchto Všeobecných podmienok prostredníctvom svojho používanie týchto stránok potvrdzujete, že ste 18 rokov alebo starší. Ak je vám menej ako 18 rokov použite tento web len pod dohľadom rodičov alebo zákonného zástupcu. V súlade s podmienkami tejto zmluvy týmto udeľuje obmedzenú, odvolateľnú, neprevoditeľnú a nevýhradnú licenciu na prístup a používanie týchto stránok tým, že zobrazuje ho na svojom internetovom prehliadači iba za účelom nákupu a nie pre akýkoľvek komerčné použitie alebo použitie v mene akejkoľvek tretej strany, s výnimkou prípadov výslovne povolených  www.thisisblythe.com vopred. Akékoľvek porušenie tejto dohody bude mať za následok okamžité odňatie licencie udelenej v tomto odseku bez predchádzajúceho upozornenia.

Pokiaľ nie je výslovne povolené našou firmou v predstihu, všetky materiály, vrátane obrázkov, textov, ilustrácií, vzory, ikony, fotografie, programy, hudobné klipy alebo k stiahnutiu videoklipy a písomných a iných materiálov, ktoré sú súčasťou týchto stránok (súhrnne ďalej len " obsah ") sú určené výhradne pre osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete učiniť žiadnu komerčné použitie ktorejkoľvek z informácií poskytnutých na Stránkach alebo žiadny využitie lokality v prospech iného podniku. Vyhradzujeme si právo odmietnuť službu, ukončiť účty a / alebo zrušiť objednávky podľa svojho uváženia, vrátane, ale bez obmedzenia, ak veríme, že rokovania zákazník porušuje platné zákony alebo je škodlivé pre naše záujmy. Nesmiete kopírovať, šíriť, zobrazovať, predávať, prenajímať, prenášať, vytvárať odvodené diela, prekladať, upravovať, spätne analyzovať, rozoberať, dekompilovať, alebo inak využívať tejto stránky alebo ktorejkoľvek jeho časti, pokiaľ nie je našou firmou výslovne povolené písomnou formou ,

Budete výhradne zodpovední za všetky prístup a používanie týchto stránok zo strany kohokoľvek, kto používa heslo a identifikáciu pôvodne pridelená na vás, či takýto prístup a používanie týchto stránok je alebo nie je v skutočnosti je vami autorizovaná, vrátane bez obmedzenia, všetky komunikačné a prenosov a všetky záväzky (vrátane okrem iného finančné záväzky) vzniknuté na základe tohto prístupu alebo použitia. Ste výhradne zodpovedné za ochranu bezpečnosti a dôvernosti hesla a identifikácie priradené k vám. Vy bezodkladne oznámi  www.thisisblythe.com akéhokoľvek neoprávneného použitia vášho hesla či identifikácia zvierat alebo akéhokoľvek iného porušenia alebo hrozilo porušenie bezpečnosti týchto internetových stránok.

Nákupný vozík

×