مطبوعاتي

This Is Blythe د عامه مطبوع پاڼو پاڼې


فوربز

https://www.forbes.com


د بي بي سي

http://www.bbc.co.uk


د بي بي سي

https://www.bbc.co.uk/


نیویارک:

http://www.newyorker.com


ساتونکی - خبر 1
سوفی ایلسس بورډور


ساتونکی - خبر 2

https://www.theguardian.com


سرچینه

http://inhabitat.com


کټګورۍ

http://catalogs.com


ژوند د هادي سره

https://www.lifewithheidi.com


د مور بلاګ ټولنه

https://momblogsociety.com


هنر ورځ

http://artdaily.com

 

1 فشار ورکړئ

 

 

 

 

سينا

د سودا لاس ګاډی

×