પ્રેસ

આ બ્રિથ છે જાહેર પ્રેસ પાના


ફોર્બ્સ

https://www.forbes.com

બીબીસી
http://www.bbc.co.uk

ન્યૂ યોર્કર:
http://www.newyorker.com

ગાર્ડિયન - સમાચાર 1
સોફી એલિસ-બેક્સ્ટર

ગાર્ડિયન - સમાચાર 2
https://www.theguardian.com

વસવાટ કરો છો
http://inhabitat.com

Catalogs
http://catalogs.com

હેઇદી સાથે જીવન
https://www.lifewithheidi.com

મોમ બ્લોગ સોસાયટી
https://momblogsociety.com