×

Datganiad Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl

Mae'r Datganiad hwn yn disgrifio'r camau a gymerwyd gan This Is Blythe Inc. a'i is-gwmnïau (“This Is Blythe,” “ni” neu “ein”) i atal caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl yn ein gweithrediadau a’n cadwyni cyflenwi yn unol â Deddf Caethwasiaeth Fodern y DU 2015 a Deddf Caethwasiaeth Fodern Awstralia 2018.

This Is Blythe yn darparu marchnad ar-lein sy'n galluogi busnesau i gysylltu â gweithwyr proffesiynol annibynnol ac asiantaethau ar gyfer eu holl anghenion llogi a gwaith o bell. Ar This Is Blythe, talent yn marchnata eu gwasanaethau yn uniongyrchol i ddarpar gleientiaid. Mae busnesau a gweithwyr proffesiynol yn defnyddio This Is Blythe ar gyfer gwaith o bell sy'n seiliedig ar wybodaeth, a rhaid gwneud taliadau drwy'r platfform.

This Is BlytheMae cadwyn gyflenwi yn cefnogi ein gweithrediadau a'n gallu i weithredu'r farchnad ar-lein. Gweithwyr proffesiynol annibynnol ar This Is Blythe nad ydynt yn gyflogeion nac yn gyflenwyr This Is Blythe. This Is Blythe yn cyflogi gweithwyr, contractwyr annibynnol, a gweithwyr wrth gefn eraill i berfformio gwasanaethau ar eu cyfer This Is Blythe. This Is Blythe nad yw'n rhoi gweithrediadau sylweddol ar gontract allanol i asiantaethau neu endidau eraill sy'n ymgysylltu â gweithwyr ar ran This Is Blythe heb This Is Blythe cael gwelededd i drefniadau o'r fath.

This Is Blythe yn erbyn pob math o fasnachu mewn pobl, caethwasiaeth, caethwasanaeth, llafur plant, llafur gorfodol neu orfodol a phob gweithgaredd arall sy'n ymwneud â masnachu mewn pobl. Rydym wedi ymrwymo i (i) gydymffurfio’n llawn â’r holl gyfreithiau, rheolau a rheoliadau llafur a chyflogaeth cymwys, a (ii) gweithio i liniaru’r risg o fasnachu mewn pobl yn ein cadwyni busnes a’n cadwyni cyflenwi.

This Is BlytheMae Polisi Hawliau Dynol Byd-eang (y “Polisi Hawliau Dynol”) yn amlinellu ein hymrwymiad i egwyddorion hawliau dynol. Mae'r Polisi Hawliau Dynol yn anrhydeddu'r Mesur Hawliau Dynol Rhyngwladol ac yn cyd-fynd â'r Egwyddorion Arweiniol ar Fusnes a Hawliau Dynol, yn ogystal â Datganiad yr ILO ar Egwyddorion Sylfaenol a Hawliau yn y Gweithle. Mae'r Polisi Hawliau Dynol yn uniongyrchol berthnasol i This Is Blythe gweithwyr, aelodau ein rhaglen gweithlu wrth gefn, ymgynghorwyr eraill a chontractwyr annibynnol, swyddogion, ac aelodau Bwrdd Cyfarwyddwyr This Is Blythe.

Mae’r Polisi Hawliau Dynol yn ailadrodd ein hymrwymiad i’r egwyddorion canlynol:


Yn ogystal, This Is BlytheMae’r Cod Ymddygiad a Moeseg Busnes (y “Cod”) yn ei gwneud yn ofynnol i’w weithwyr, contractwyr annibynnol, swyddogion a chyfarwyddwyr ufuddhau i’r gyfraith wrth gyflawni gwaith ar gyfer This Is Blythe a chydymffurfio â chyfreithiau, rheolau a rheoliadau UDA sy'n llywodraethu'r modd y mae dinasyddion yr Unol Daleithiau a chorfforaethau y tu allan i'r Unol Daleithiau yn cynnal busnes. Mae'r Cod hefyd yn cynnwys gofyniad penodol sy'n This Is Blythe a'i weithwyr yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau amgylcheddol, iechyd a diogelwch perthnasol. This Is Blythe hyfforddi'r holl weithwyr a swyddogion a rhai contractwyr annibynnol ym mholisïau'r Cod fel rhan o'r broses ymuno. This Is BlytheMae Polisi Chwythu'r Chwiban a rhaglen Codi Llais yn nodi hynny This Is Blythe yn disgwyl i’w weithwyr adrodd yn fewnol am bryderon ynghylch gweithgaredd sy’n anghyfreithlon neu sydd fel arall yn torri This Is Blythepolisïau, gan gynnwys y Cod, ac yn darparu gweithdrefnau adrodd ar gyfer aelodau tîm sy’n dymuno cyflwyno pryder neu gŵyn ynghylch materion o’r fath yn ddienw. Mae'r Cod yn cynnwys gweithdrefnau adrodd ac yn darparu ar gyfer amddiffyniad rhag dial ar gyfer y rhai sy'n gwneud adroddiad. Os This Is Blythe dod yn ymwybodol o dorri ei bolisïau, This Is Blythe yn ymchwilio’n rhesymol i’r mater ac yn cymryd camau priodol. Ymhellach, os This Is Blythe dod yn ymwybodol bod cyfreithiau, rheolau neu reoliadau wedi cael eu torri, This Is Blythe yn cydweithredu’n llawn â’r awdurdodau priodol.

This Is BlytheMae Cod Ymddygiad Cyflenwyr yn amlinellu ein disgwyliadau o gyflenwyr o ran hawliau dynol ac arferion llafur teg. Fel y dywed y Cod Ymddygiad Cyflenwyr, This Is Blythe yn disgwyl y bydd cyflenwyr yn gwahardd ac yn cymryd camau i osgoi pob math o fasnachu mewn pobl, caethwasiaeth, caethwasanaeth, llafur plant, llafur gorfodol neu orfodol, a phob gweithgaredd arall sy’n ymwneud â masnachu mewn pobl o fewn eu cadwyni gwerth. Ymhlith arferion eraill, mae’r Cod Ymddygiad Cyflenwyr yn nodi y bydd cyflenwyr yn:


Yn ogystal, This Is Blythemae cytundebau gwerthwyr safonol yn ei gwneud yn ofynnol i werthwyr gadw at gyfreithiau, rheolau a rheoliadau cymwys. This Is Blythe yn cynnal diwydrwydd dyladwy busnes cysylltiedig â chyflogaeth ynghylch gweithrediadau gwerthwyr sy'n darparu gwasanaethau staffio cyn ymgysylltu i sicrhau bod gan werthwyr o'r fath arferion cyflogaeth priodol ar waith a'u bod yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau cyflogaeth.

This Is Blythe adroddiadau ar ei ymdrechion i asesu ac ymateb i risgiau hawliau dynol ar draws ei weithrediadau a’i gadwyn gyflenwi yn ei adroddiadau effaith blynyddol, sydd i’w gweld yn This Is Blythe's Hyb Adroddiadau.

Mae adroddiadau This Is Blythe Inc. Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr wedi cymeradwyo'r datganiad tryloywder hwn ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr, 2022 ac wedi dirprwyo awdurdod i'w lofnodi ar eu rhan i'r Ysgrifennydd Corfforaethol.

Dyddiad: Chwefror 12, 2023

THIS IS BLYTHE INC.

Datganiad Caethwasiaeth Fodern a Masnachu mewn Pobl 1

Brian Levoy
Ysgrifennydd Corfforaethol

Top

basged siopa

×